Vilkår og betingelser for online booking

Borgergade Parkering ApS Kragelundvænget 23, 7080 Børkop CVR. nr. 30925645 Borgergade Parkering kan kontaktes på kontakt@ebp.dk.

VILKÅR & BETINGELSER FOR ONLINE BOOKING AF KORTTIDSPARKERING

Aftale
Reservation
Pris
Betaling
Fortrydelsesret
Ændring af reservation
Reklamation
Misligholdelse
Ansvar
Ændring af kontraktbestemmelser
Force majeure
Lovvalg og værneting Personoplysninger
Opdatering af bestemmelser

AFTALE

Når en reservation af parkeringsplads er fuldført, indgås en aftale mellem forbrugeren (”Kunden”) og Borgergade Parkering ApS, Kragelundvænget 23, 7080 Børkop, CVR. nr. 30925645 (“Borgergade Parkering”).

Når parkeringsreservationen er bekræftet, vil Borgergade Parkering stille en uspecificeret parkeringsplads til rådighed for Kunden på det valgte tidspunkt og parkeringsanlæg.

Borgergade Parkering kan kontaktes på kontakt@ebp.dk.

RESERVATION

For at foretage en reservation skal Kunden benytte Borgergade Parkerings online bookingsystem på prebooking.simplyture.com, der kan tilgås via ebp.dk. Det er kun muligt at reservere én parkeringsplads ad gangen. Ved reservationen skal Kunden vælge det ønskede parkeringsanlæg samt den ønskede reservationsperiode

Pladsreservationen skal foretages senest 24 timer før den ønskede starttid for parkeringen.

Når reservationen og betalingen er fuldført, vil Kunden modtage en bekræftelse på skærmen samt via e-mail til den mailadresse, Kunden har angivet ved reservationen. Bekræftelsen vil indeholde oplysninger om den valgte reservationsperiode og parkeringsanlægget. Det er vigtigt at bemærke, at Kunden kun har ret til den parkeringsplads, der er blevet reserveret, i den valgte reservationsperiode.

Når bekræftelsen er modtaget, er reservationen bindende, og aftalen er endelig.

PRIS

De angivne priser er i danske kroner og inkluderer moms. Borgergade Parkering forbeholder sig retten til at korrigere prisfejl, foretage prisændringer og rette opdateringsfejl.

BETALING

Prisen for parkering varierer afhængigt af det valgte parkeringsanlæg og den valgte parkeringsperiode. Ved betaling med kreditkort skal Kunden indtaste kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.

Minimumsbeløbet for parkering er altid for hele den reserverede periode, uanset om hele den valgte periode udnyttes eller ej, medmindre Kunden er berettiget til at annullere reservationen i henhold til gældende regler for fortrydelsesret.

Kundens brug af parkeringspladsen starter fra det tidspunkt, hvor Kunden faktisk begynder at parkere, og slutter når Kunden forlader parkeringsanlægget. Hvis bilen bliver hentet før reservationsperioden udløber, vil der ikke blive refunderet for den periode, hvor parkeringspladsen ikke blev benyttet.

Hvis Kunden forlader parkeringsanlægget efter udløbet af den reserverede periode, vil der blive opkrævet betaling for den ekstra parkeringstid som følge af den forsinkede afhentning af køretøjet, uanset årsagen til forsinkelsen. Betalingen for den ekstra parkeringstid skal ske, før anlægget forlades, og prisen vil være i overensstemmelse med de aktuelle takster i parkeringsanlægget. Det samme gælder, hvis parkeringen påbegyndes før det valgte reservationsstarttidspunkt, dog kan Kunden ankomme 15 minutter før det valgte reservationsstarttidspunkt uden ekstra betaling.

Ved betaling med Dankort opkræves et kortgebyr på DKK 0,50, og for internationale betalingskort opkræves et kortgebyr på DKK 0,70.

FORTRYDELSESRET (gælder kun forbrugere)

Ifølge forbrugeraftaleloven har Kunden ret til at fortryde reservationen inden for en frist på 14 dage, regnet fra den dag, hvor reservationen blev foretaget. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, vil fristen først udløbe på den følgende hverdag.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal Kunden underrette Borgergade Parkering og kan annullere reservationen enten via telefon, e-mail eller brev.

Hvis Kunden ønsker at fortryde reservationen senere end 24 timer før starttidspunktet for reservationen, skal dette ske telefonisk til Borgergade Parkering på [telefonnummer]. Hvis Kunden ønsker at give skriftlig underretning til Borgergade Parkering pr. brev eller e-mail, skal underretningen sendes inden fortrydelsesfristens udløb. Ved brev anbefales det at opbevare postkvitteringen som bevis for rettidig fortrydelse.

Underretningen skal indeholde følgende oplysninger: Ordre ID, fulde navn og adresse, parkeringsanlæg, dato samt start- og sluttidspunkt for den reserverede periode.

Borgergade Parkering ApS Kragelundvænget 23 7080 Børkop CVR. nr. 30925645 Email: kontakt@ebp.dk.

Hvis fortrydelsesretten udnyttes, vil tilbagebetalingen ske til Kunden på samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved den oprindelige transaktion. Borgergade Parkering vil ikke pålægge nogen former for gebyrer som følge af udnyttelse af fortrydelsesretten. Dog vil betalingskortgebyret ikke blive refunderet.

REKLAMATION

Enhver klage eller reklamation vedrørende parkeringsserviceydelsen skal rettes direkte til Borgergade Parkering via kontaktformularen på ebp.dk/kontakt eller ved at skrive til Borgergade Parkering på kontakt@ebp.dk.

Reklamation over mangler ved serviceydelsen skal ske uden ugrundet ophold til Borgergade Parkering, ellers kan Kunden miste sin ret til at gøre reklamationen gældende.

MISLIGHOLDELSE

Borgergade Parkering forbeholder sig retten til at pålægge et kontrolgebyr på kr. 750,00, hvis Kunden tilsidesætter bestemmelserne og skiltningen i parkeringsanlægget og derved forstyrrer eller generer andre parkeringsbrugere. Det er Kundens ansvar at følge de gældende regler og skiltning i parkeringsanlægget for at undgå eventuelle kontrolgebyrer.

ANSVAR

Kunden kører ind og bruger parkeringsanlægget på egen risiko og i henhold til Borgergade Parkerings regler og retningslinjer, som er skiltet i parkeringsanlægget. Borgergade Parkering og parkeringsanlæggets ejer kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, tyveri, skader på personer, køretøjer, værdigenstande eller lignende, uanset årsag. Borgergade Parkering kan heller ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

Disse ansvarsbestemmelser gælder medmindre der findes ufravigelige regler i dansk ret, der foreskriver anderledes.

Det er Kundens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre sig selv og sit køretøj, herunder at følge parkeringsreglerne og retningslinjerne i parkeringsanlægget.

ÆNDRINGER AF KONTRAKTBESTEMMELSER

Borgergade Parkering forbeholder sig retten til at ændre eller ophæve aftaler og betingelser som følge af offentlige pålæg, forskrifter eller andre forhold, som Borgergade Parkering ikke kan bære ansvaret for.

Eventuelle ændringer vil blive oplyst på ebp.dk.

FORCE MAJEURE

Borgergade Parkering kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller udelukkelse af levering af serviceydelsen som følge af uforudsete forhold, herunder, men ikke begrænset til, krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade, lockout (herunder blandt personalet i Borgergade Parkering), lukning af veje eller tilkørsler til parkeringsanlæg og/eller naturkatastrofer, som er udenfor Borgergade Parkerings kontrol. I tilfælde af sådanne uforudsete forhold vil leveringstiden blive forlænget med et tilsvarende antal kalenderdage.

Borgergade Parkering kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af force majeure.

LOVVALG OG VÆRENTING

Skulle der opstå en tvist i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser, vil den afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Kan uenigheder ikke løses ved forhandling og i mindelighed, vil tvisten indbringes for retten i København som første instans.

PERSONOPLYSNINGER

Borgergade Parkering behandler personoplysninger om Kunden i forbindelse med reservation af parkering, herunder oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkortoplysninger og nummerpladeoplysninger. Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning, og oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjepart uden Kundens samtykke. Borgergade Parkerings Privacy Statement, som beskriver nærmere om behandlingen af personoplysninger, kan findes på ebp.dk.

Det gøres opmærksom på, at når Kunden besøger ebp.dk, kan der gemmes informationer ved brug af cookies, som identificerer, at Kunden har besøgt hjemmesiden. Dette kan anvendes til statistik, analyse og forbedring af hjemmesidens funktionalitet. Kunden kan læse mere om Borgergade Parkerings brug af cookies her.

OPDATERING AF BESTEMMELSER

Borgergade Parkering forbeholder sig retten til at revidere og opdatere ovenstående salgs- og leveringsbetingelser for parkering i sine parkeringsanlæg. Ændringer vil blive offentliggjort på denne side og træde i kraft fra det tidspunkt, de er blevet offentliggjort.

Det er Kundens ansvar at holde sig opdateret med de aktuelle betingelser.


Senest opdateret april 2023.